Artykuły

Ocena ryzyka kardiologicznego u pacjentów poddawanych operacjom niekardiochirurgicznym

Ocena ryzyka kardiologicznego u pacjentów poddawanych operacjom niekardiochirurgicznym

Każdego roku na świecie przeprowadza się ok. 100 mln zabiegów chirurgicznych, a powikłania krążeniowe występują średnio u ok. 1 mln osób. W samej Europie operuje się rocznie ok. 7 mln pacjentów z wysokim ryzykiem kardiologicznym. W populacji Unii Europejskiej rocznie występuje ok. 150–250 tys. zagrażających życiu powikłań kardiologicznych (1,2). Postęp w medycynie sprawił, iż obecnie mamy do czynienia ze zjawiskiem przyspieszonego starzenia się społeczeństwa. Szacuje się, że do 2020 r. w Europie liczebność populacji ludzi w wieku podeszłym ( 65. roku życia) wzrośnie o 50% (1). Ludzie starsi wymagają czterokrotnie częściej zabiegów chirurgicznych, niż chorzy w młodszym wieku (3). W tej grupie pacjentów najczęstszymi schorzeniami są choroby układu krążenia (4). W niedalekiej przyszłości coraz więcej ludzi starszych, obciążonych kardiologicznie, będzie poddawanych zabiegom chirurgicznym...

Leczenie przeciwpłytkowe u chorych po ostrym zespole wieńcowym

Leczenie przeciwpłytkowe u chorych po ostrym zespole wieńcowym

Powszechne stosowanie pochodnych tienopirydyny łączy się z wykonywaniem przezskórnej angioplastyki naczyń wieńcowych (PCI), która od czasu wprowadzenia stała się najczęstszą metodą rewaskularyzacji mięśnia sercowego...

Leczenie skojarzone oparte na sartanach u chorych na nadciśnienie tętnicze wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego

Leczenie skojarzone oparte na sartanach u chorych na nadciśnienie tętnicze wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego

Wyniki dużych badań klinicznych i publikowane na przestrzeni ostatnich lat wytyczne kładą nacisk na konieczność stosowania i właściwy dobór leczenia skojarzonego. U większości chorych konieczne jest stosowanie 2 lub 3, a niekiedy nawet większej liczby leków hipotensyjnych, dotyczy to zwłaszcza osób obciążonych wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym...

Związek pomiędzy nadciśnieniem tętniczym a zaburzeniami funkcji poznawczych

Związek pomiędzy nadciśnieniem tętniczym a zaburzeniami funkcji poznawczych

Badania przeprowadzone na przestrzeni ostatnich lat nie dostarczają jednoznacznych dowodów wpływu nadciśnienia tętniczego oraz innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego na występowanie zaburzeń poznawczych o różnej etiologii. Nadciśnienie tętnicze jest uznanym czynnikiem prowadzącym do rozwoju otępienia naczyniopochodnego...

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe

Choroby społeczne, mimo ogromnego rozpowszechnienia, są wciąż rozpoznawane zbyt rzadko i za późno. Jedną z chorób określanych jako społeczna jest nadciśnienie tętnicze, będące najczęstszą przyczyną śmierci (bezpośrednią lub pośrednią) dorosłej populacji...

Postępy w leczeniu przewlekłej niewydolności serca

Postępy w leczeniu przewlekłej niewydolności serca

Przewlekła niewydolność serca (PNS) jest istotnym problemem współczesnej kardiologii. W ciągu ostatnich lat obserwuje się lawinowo narastającą liczbę chorych z rozpoznaniem PNS; w ostatnich dwóch dekadach uległa ona podwojeniu, a niewydolność serca zaczyna określać się jako epidemię XXI wieku...

Oporne nadciśnienie tętnicze – aktualny stan wiedzy i nowe możliwości leczenia

Oporne nadciśnienie tętnicze – aktualny stan wiedzy i nowe możliwości leczenia

Zagadnienie opornego nadciśnienia tętniczego na przestrzeni ostatnich lat stanowi problem o rosnącym znaczeniu klinicznym. Najczęściej stosowana definicja określa oporne nadciśnienie tętnicze jako sytuację, w której mimo stosowania w odpowiednich dawkach i we właściwym skojarzeniu co najmniej trzech leków hipotensyjnych, w tym diuretyku, nie udaje się obniżyć ciśnienia tętniczego do wartości docelowych.

Metody obrazowania i oceny czynności nerek u chorego na nadciśnienie tętnicze

Metody obrazowania i oceny czynności nerek u chorego na nadciśnienie tętnicze

Właściwa regulacja ciśnienia tętniczego jest w dużej mierze zależna od prawidłowej czynności nerek. U chorych na nadciśnienie tętnicze badania obrazowe i ocenę czynności nerek wykonuje się z dwóch powodów. Po pierwsze by wykluczyć chorobę nerek jako przyczynę nadciśnienia tętniczego, a po drugie w celu oceny stopnia uszkodzenia nerek w następstwie nadciśnienia tętniczego.

Interpretacja wyników podstawowych badań biochemicznych u chorych na nadciśnienie tętmicze - praktyczne zasady postepowania

Interpretacja wyników podstawowych badań biochemicznych u chorych na nadciśnienie tętmicze - praktyczne zasady postepowania

Kliniczna ocena chorego na nadciśnienie tętnicze polega na ustaleniu przyczyny nadciśnienia, ocenie czynników ryzyka występowania powikłań sercowo-naczyniowych i wykryciu powikłań narządowych spowodowanych nadciśnieniem tętniczym. Taka ocena wymaga przeprowadzenia dokładnych wywiadów chorobowych, badania przedmiotowego i wykonania badań diagnostycznych, w tym badań biochemicznych.

Wysiłek fizyczny i nadciśnienie tętnicze

Wysiłek fizyczny i nadciśnienie tętnicze

Przez aktywność fizyczną rozumie się wszelkie ruchy ciała, wywołane skurczami mięśni szkieletowych, które zwiększają wydatek energetyczny organizmu powyżej wartości spoczynkowej. Natomiast wysiłek fizyczny oznacza aktywność fizyczną wykonywaną celowo w sposób powtarzany, według określonego schematu aby zwiększyć sprawność własnego organizmu. W zależności od liczby zaangażowanych mięśni wyróżnia się wysiłki lokalne, które wykorzystują 30 minut).

Leczenie bezsenności u chorych na nadciśnienie tętnicze

Leczenie bezsenności u chorych na nadciśnienie tętnicze

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie powiązaniami między bezsennością i współwystępującym nadciśnieniem tętniczym. Zarówno bezsenność, jak i nadciśnienie tętnicze dotyczą znacznego odsetka osób dorosłych w Polsce i szacuje się, że około 40% chorych na nadciśnienie tętnicze zgłasza problemy ze snem. Wpływ bezsenności na wysokość ciśnienia tętniczego krwi, na dobowy rytm ciśnienia, rozwój powikłań narządowych i częstość występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tym ostrych zespołów wieńcowych, są przedmiotem wielu badań.

Nadciśnienie tętnicze ukryte - podejście praktyczne

Nadciśnienie tętnicze ukryte - podejście praktyczne

W ostatnim czasie duże zainteresowanie wzbudza zagadnienie nadciśnienia tętniczego ukrytego, które jest rozpoznawane jeżeli ciśnienie tętnicze w pomiarach klinicznych jest prawidłowe, a podwyższone w całodobowej rejestracji lub w samodzielnych pomiarach ciśnienia tętniczego.

Redukcja nasilonej albuminurii jako cel leczenia u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze

Redukcja nasilonej albuminurii jako cel leczenia u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze

Albuminuria oznacza obecność albumin w moczu. Badania doświadczalne dostarczyły dowodów, że przechodzenie albumin do moczu pierwotnego, stanowiącego ultrafiltrat osocza w prawidłowym kłębuszku nerkowym, wynosi 1-2 g/24h. W warunkach fizjologicznych ściany włośniczek kłębuszkowych, stanowiące barierę filtracyjną dla albumin o bardzo złożonej budowie, nie są dla nich całkowicie nieprzepuszczalne.