Artykuły

Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron

Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron

W świetle aktualnej wiedzy, u podstaw rozwoju niewydolności serca (heart failure, HF) leży koncepcja neurohormonalna. Zakłada ona nadmierną aktywację układów współczulnego i renina-angiotensyna-aldosteron (renin-angiotensin-aldosterone, RAA) oraz wzrost sekrecji wazopresyny, endoteliny i peptydów natriuretycznych...

Diuretyki w niewydolności serca

Diuretyki w niewydolności serca

Leki moczopędne stanowią podstawę terapii niewydolności serca, zarówno z obniżoną, jak i zachowaną funkcją skurczową lewej komory. Pozwalają na szybkie zmniejszenie obrzęków, ustąpienie duszności i poprawę tolerancji wysiłku. Stanowią główny środek zapobiegający zatrzymywaniu wody w organizmie...

Beta-adrenolityki w niewydolności serca

Beta-adrenolityki w niewydolności serca

Beta-adrenolityki przez wiele lat były uważane za leki działające niekorzystnie, a wręcz szkodliwie w terapii niewydolności serca. Podejście to uległo zmianie wobec wyników licznych badań klinicznych, w których wykazano korzystny wpływ tych leków na przebieg choroby...

Rozpoznanie niewydolności serca. Znaczenie badania klinicznego

Rozpoznanie niewydolności serca. Znaczenie badania klinicznego

Niewydolność serca (NS) jest zespołem objawów spowodowanym nieadekwatnym przepływem krwi w stosunku do zapotrzebowania organizmu. Dolegliwości zgłaszane przez pacjentów, jak i nieprawidłowości, które możemy stwierdzić w badaniu przedmiotowym, są w tej jednostce chorobowej stosunkowo różnorodne i nie zawsze specyficzne. Ich charakter zależy od komory serca najsilniej dotkniętej procesem chorobowym...

Diagnostyka i leczenie nadciśnienia w ciąży – co nas zaskakuje

Diagnostyka i leczenie nadciśnienia w ciąży – co nas zaskakuje

Nadciśnienie tętnicze w ciąży stanowi istotny problem kliniczny, występuje w 7–15% wszystkich ciąż i w krajach rozwiniętych jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności matek i płodów. Według raportów z Wielkiej Brytanii, 5% przyjęć ciężarnych do oddziałów intensywnej terapii było powodowanych powikłaniami nadciśnienia tętniczego, w tym stanem przedrzucawkowym, stanowiąc drugą po powikłaniach septycznych przyczynę śmiertelności matek...

Nadciśnienie tętnicze a udar mózgu

Nadciśnienie tętnicze a udar mózgu

Zapadalność na udar mózgu stale rośnie na świecie, co jest związane z wydłużającą się średnią życia mieszkańców Ziemi. Mimo postępu w leczeniu udaru, śmiertelność w okresie jednego roku po jego wystąpieniu sięga nadal 30%...

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – problemy diagnostyczne i kontrowersje terapeutyczne

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – problemy diagnostyczne i kontrowersje terapeutyczne

W wieku rozwojowym nadciśnienie tętnicze wtórne stanowi główną przyczynę nadciśnienia tętniczego (NT) u dzieci młodszych. Jeszcze do niedawna uznawano, że NT wtórne jest główną postacią NT w całym wieku rozwojowym i mniejsze znaczenie nadawano nadciśnieniu tętniczemu pierwotnemu (NTP). Jednak w ostatnich dwóch dekadach zaobserwowano istotną zmianę epidemiologii i etiologii NT u dzieci i młodzieży...

Nadciśnienie tętnicze u chorych z autosomalnie dominującą wielotorbielowatością nerek – epidemiologia, patogeneza i leczenie

Nadciśnienie tętnicze u chorych z autosomalnie dominującą wielotorbielowatością nerek – epidemiologia, patogeneza i leczenie

Autosomalnie dominująca wielotorbielowatość nerek (autosomal dominant polycystic kidney disease, ADPKD) jest najczęstszą genetycznie uwarunkowaną chorobą nerek i jednocześnie jedną z najczęściej występujących chorób o charakterze dziedzicznym. Częstość występowania ADPKD w populacji ogólnej szacuje się na 1:400 do 1:1000 przypadków żywych urodzeń...

Leczenie miażdżycowego zwężenia tętnicy nerkowej po badaniu CORAL

Leczenie miażdżycowego zwężenia tętnicy nerkowej po badaniu CORAL

Nadciśnienie tętnicze wywołane zwężeniem tętnicy nerkowej (ZTN) jest jedną z postaci wtórnego nadciśnienia tętniczego spowodowanego nadmiernym wydzielaniem reniny przez niedokrwioną nerkę. Istotne ZTN, przekraczające 60–70% średnicy światła naczynia w badaniach obrazowych, może prowadzić do rozwoju nadciśnienia tętniczego i może być przyczyną nefropatii niedokrwiennej...

Graficzne wyniki badań (KTG, USG, RTG i inne) – zasady przechowywania

Graficzne wyniki badań (KTG, USG, RTG i inne) – zasady przechowywania

Kwestia zasad przechowywania graficznych obrazów z wyników badań pacjentów, należy do elementów spornych w doktrynie prawa, a przyjęcie modelu przechowywania może bezpośrednio rzutować na skuteczną obronę podmiotów leczniczych przed roszczeniami pacjentów z tytułu błędów diagnostycznych/błędów leczniczych.

Przewlekła niewydolność serca jako coraz częstszy problem w codziennej praktyce lekarskiej

Przewlekła niewydolność serca jako coraz częstszy problem w codziennej praktyce lekarskiej

Niewydolność serca (heart failure, HF) jest zespołem objawów wynikającym ze strukturalnego i czynnościowego uszkodzenia mięśnia sercowego, który w efekcie prowadzi do nieadekwatnego w stosunku do zapotrzebowania przepływu krwi w organizmie. Już dziś forma przewlekła tej jednostki chorobowej (CHF [chronic heart failure]) dotyka ok. 1–2% dorosłej populacji, a wśród osób powyżej 70. roku życia ponad 10%...

Apteka nie może prowadzić akcji lojalnościowych, ale może mierzyć ciśnienie

Apteka nie może prowadzić akcji lojalnościowych, ale może mierzyć ciśnienie

comment 2

W związku z nowelizacją art. 94a ustawy "Prawo farmaceutyczne", a także ilością wydanych przez sądy administracyjne orzeczeń w sprawie zakazu reklamy aptek, pojawiają się prawne wątpliwości, czy aptekarze mogą mierzyć ciśnienie? A także czy pomiar ciśnienia może być powiązany z dokonywanymi przez pacjentów zakupami leków?

Roszczenia finansowe w związku z wadliwym prowadzeniem dokumentacji medycznej

Roszczenia finansowe w związku z wadliwym prowadzeniem dokumentacji medycznej

Zgodnie z art. 56 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest obowiązany m.in. sprawdzić poprawność wypełnienia deklaracji wyboru przez świadczeniobiorcę i przechowywać wypełnione deklaracje w swojej siedzibie. Przepis powyższy nakłada na świadczeniodawcę obowiązek weryfikacji deklaracji, stanowiących podstawę sporządzania tzw. listy bazowej.

Skierowania od lekarza SOR-u – obowiązek czy uprawnienie lekarza

Skierowania od lekarza SOR-u – obowiązek czy uprawnienie lekarza

comment 10

Zgodnie z treścią art. 57 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie nie jest jednak wymagane dla następującego rodzaju świadczeń...

Projekt rozporządzenia w sprawie odpadów medycznych

Projekt rozporządzenia w sprawie odpadów medycznych

W związku ze specyfiką dokonywanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia zmian w przedmiocie gospodarowania odpadami, warto przypomnieć podział odpadów względem najważniejszych ich grup, występujących w pomiotach leczniczych...

Nowe zasady kontraktowania świadczeń

Nowe zasady kontraktowania świadczeń

W związku z istotnymi zmianami jakie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, warto obok zmian w zakresie tzw. „pakietu onkologicznego” zwrócić uwagę na zmiany w przedmiocie kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Ustawodawca dopuścił łączenie wszystkich zakresów wynikających z przysługujących świadczeniobiorcy (pacjentowi) procedur...

Badania w poradni kardiologicznej

Badania w poradni kardiologicznej

Współczesna opieka kardiologiczna kładzie coraz większy nacisk na opiekę ambulatoryjną nad pacjentem. Poradnia kardiologiczna z jednej strony może stanowić pierwszy punkt diagnostyki dla osób z podejrzeniem stabilnej choroby wieńcowej, a z drugiej powinna zapewnić ciągłość i wielokierunkowość terapii pacjentów uprzednio leczonych w ramach szpitalnych oddziałów kardiologicznych...