Telmisartan w terapii nadciśnienia tętniczego – bardziej i mniej znane właściwości

Telmisartan w terapii nadciśnienia tętniczego – bardziej i mniej znane właściwości

Antagoniści receptora angiotensyny II – sartany – stanowią uznaną, jedną z podstawowych grup leków hipotensyjnych stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego. W szeregu badań klinicznych wykazano, że grupa ta jest nie tylko skuteczna hipotensyjnie u chorych z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym, ale również wykazano korzyści z jej stosowania w różnych sytuacjach klinicznych.

Leczenie skojarzone nadciśnienia tętniczego – jedna tabletka na każdym etapie terapii?

Leczenie skojarzone nadciśnienia tętniczego – jedna tabletka na każdym etapie terapii?

W obowiązujących wytycznych kładzie się nacisk na jak najwcześniejsze i najbardziej intensywne rozpoczynanie leczenia nadciśnienia tętniczego w celu szybkiego uzyskania wartości docelowych. Podkreśla się, że szybsze obniżenie ciśnienia tętniczego do wartości docelowych przekłada się na bardziej wyrażone zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego.

Badanie SPRINT w perspektywie – w jaki sposób przenieść wyniki badania do codziennej praktyki?

Badanie SPRINT w perspektywie – w jaki sposób przenieść wyniki badania do codziennej praktyki?

Ogłoszenie i publikacja wyników badania Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT) wzbudziły ogromne zainteresowanie. Na przestrzeni prawie roku od publikacji (9 listopada 2015), jedynie na łamach Hypertension ukazało się kilkanaście artykułów poglądowych i komentarzy dotyczących bezpośrednio wyników badania SPRINT.

Diagnostyka obrazowa niewydolności serca

Niewydolność serca (heart failure, HF) to złożona jednostka chorobowa, której podłożem jest defekt strukturalny lub czynnościowy serca, prowadzący do upośledzenia funkcji serca jako pompy i zmniejszenia perfuzji tkankowej...

Stany nagłe i pilne w nadciśnieniu tętniczym

Częstość występowania nadciśnienia tętniczego (NT) w ogólnej populacji ocenia się na 30–40%. Na podstawie badania NATPOL 2011 i POLSENIOR szacuje się, że w Polsce ok. 9 mln osób w wieku 18–79 lat i ok. 1 mln po 80. roku życia ma NT...

Możliwości optymalizacji terapii hipotensyjnej w świetle nowych wytycznych PTNT z 2015 roku – przypadki kliniczne

W prezentowanym artykule przedstawiono dwa przypadki kliniczne, ilustrujące możliwość optymalizacji w codziennej praktyce terapii nadciśnienia tętniczego u chorych nieskutecznie dotychczas leczonych dwoma lub trzema lekami hipotensyjnymi. Postępowanie w omawianych przypadkach zostało oparte o najnowsze wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) z 2015 r...

Kobieta ciężarna u lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) występują u 0,2–4% ciężarnych. U kobiet z chorobami serca, śmiertelność matek ocenia się na znacznie wyższą niż w ogólnej populacji ciężarnych. Ryzyko to wydaje się stale rosnąć – w krajach zachodnich choroba serca jest główną przyczyną zgonów matek...