Artykuły

Leczenie OZW - badanie wśród kardiologów i pacjentów

Leczenie OZW - badanie wśród kardiologów i pacjentów

Firma IMS Health przeprowadziła w okresie czerwiec-lipiec 2016 roku sondaż wśród kardiologów interwencyjnych i klinicznych oraz wśród pacjentów po zawale. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tego badania.

Zastój narządowy w niewydolności serca

Zastój narządowy w niewydolności serca

Ostatnie lata przyniosły duże zmiany w rozumieniu różnych aspektów niewydolności serca (NS). Odkurzono wreszcie dawną koncepcję zastoju żylnego (backward failure), jako jednego z najważniejszych ogniw w genezie objawów, ale także progresji NS.

Leczenie skojarzone nadciśnienia tętniczego – jedna tabletka na każdym etapie terapii?

Leczenie skojarzone nadciśnienia tętniczego – jedna tabletka na każdym etapie terapii?

W obowiązujących wytycznych kładzie się nacisk na jak najwcześniejsze i najbardziej intensywne rozpoczynanie leczenia nadciśnienia tętniczego w celu szybkiego uzyskania wartości docelowych. Podkreśla się, że szybsze obniżenie ciśnienia tętniczego do wartości docelowych przekłada się na bardziej wyrażone zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego.

Telmisartan w terapii nadciśnienia tętniczego – bardziej i mniej znane właściwości

Telmisartan w terapii nadciśnienia tętniczego – bardziej i mniej znane właściwości

Antagoniści receptora angiotensyny II – sartany – stanowią uznaną, jedną z podstawowych grup leków hipotensyjnych stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego. W szeregu badań klinicznych wykazano, że grupa ta jest nie tylko skuteczna hipotensyjnie u chorych z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym, ale również wykazano korzyści z jej stosowania w różnych sytuacjach klinicznych.

Wpływ stresu na układ krążenia – fakty i mity

Wpływ stresu na układ krążenia – fakty i mity

Stres jest powszechnym elementem życia codziennego, który wyzwala szereg dynamicznych niespecyficznych reakcji w celu złagodzenia towarzyszących objawów. Przewlekły stres w przebiegu długotrwałego napięcia nerwowego jest przyczyną wielu schorzeń, szczególnie chorób układu krążenia.

Kiedy należy podejrzewać wtórne nadciśnienie tętnicze?

Kiedy należy podejrzewać wtórne nadciśnienie tętnicze?

W przypadku wtórnego nadciśnienia tętniczego odpowiednia diagnostyka i zastosowanie właściwego leczenia przyczynowego może doprowadzić do usunięcia przyczyny leżącej u podłoża jego rozwoju – wynikiem tego jest poprawa kontroli lub normalizacja ciśnienia tętniczego oraz zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego.

Ocena ciśnienia tętniczego poza gabinetem lekarskim – czy tylko całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego?

Ocena ciśnienia tętniczego poza gabinetem lekarskim – czy tylko całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego?

Nadciśnienie tętnicze stanowi jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Nieleczone prowadzi do przyspieszonego rozwoju miażdżycy, zwiększonej częstości zawałów serca, udarów mózgu oraz rozwoju niewydolności nerek. Dane epidemiologiczne wskazują, że nadciśnienie tętnicze jest rozpoznawane u blisko 30% dorosłej populacji na świecie.

Zindywidualizowane leczenie dyslipidemii w 2016 roku – jakie leczenie dla jakiego pacjenta?

Zindywidualizowane leczenie dyslipidemii w 2016 roku – jakie leczenie dla jakiego pacjenta?

Leczenie zaburzeń gospodarki cholesterolowej zgodne z najnowszą wiedzą medyczną wymaga wielowymiarowego spojrzenia na pacjenta, uwzględnienia jego całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego, celów terapii oraz aktualnych wytycznych towarzystw naukowych. W maju bieżącego roku po raz pierwszy zaprezentowano nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology, ESC).

Pułapki i rafy na drodze do poprawnego rozpoznania niewydolności serca

Pułapki i rafy na drodze do poprawnego rozpoznania niewydolności serca

Ewolucja większości patologii układu krążenia znajduje swój finał w postaci rozwoju niewydolności serca (NS). W związku z dużym rozpowszechnieniem tych chorób, NS staje się jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej medycyny. W powszechnie znanym badaniu Framingham Heart Study, przed bez mała 15 laty, oceniano, iż w rozwiniętych społeczeństwach prawdopodobieństwo rozwoju NS w czasie trwania życia wynosi ok. 20%

Miejsce statyn w prewencji nefropatii kontrastowej

Miejsce statyn w prewencji nefropatii kontrastowej

Nefropatia kontrastowa (contrast-induced nephropathy, CIN) to ostre uszkodzenie nerek spowodowane dotętniczym lub dożylnym podaniem jodowego środka cieniującego podczas badania lub zabiegu radiologicznego. Pojawia się w ciągu 24–72 godzin po jego podaniu i objawia wzrostem stężenia kreatyniny w surowicy w ciągu 48 godzin o ≥ 0,5 mg/dl lub o ≥ 25% w stosunku do wartości wyjściowej

Nowe badania przeczą niekorzystnej klinicznie interakcji klopidogrelu z inhibitorami pompy protonowej

Nowe badania przeczą niekorzystnej klinicznie interakcji klopidogrelu z inhibitorami pompy protonowej

comment 1

Klopidogrel i kwas acetylosalicylowy (ASA) należą do leków przeciwpłytkowych wykorzystywanych u chorych z zawałami serca, ostrymi zespołami wieńcowymi oraz u chorych po przezskórnych zabiegach na tętnicach wieńcowych. Bardzo często wraz z lekami przeciwpłytkowymi zalecane są równocześnie leki z grupy inhibitorów pompy protonowej (IPP), które zmniejszają ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego.

Farmakoterapia ostrej niewydolności serca

Farmakoterapia ostrej niewydolności serca

Ostra niewydolność serca (ONS) manifestuje się nagłym pojawieniem i szybkim narastaniem objawów podmiotowych i przedmiotowych niewydolności serca (NS) związanych z dysfunkcją skurczową lub rozkurczową lewej i/lub prawej komory serca, zaburzeniami rytmu serca lub z nieodpowiednim obciążeniem wstępnym/następczym...

Przegląd wyników ostatnich badań w przewlekłej niewydolności serca

Przegląd wyników ostatnich badań w przewlekłej niewydolności serca

Niewydolność serca (NS) jest aktualnie jednym z głównych wyzwań współczesnej kardiologii. Prognozuje się, że w najbliższych latach liczba pacjentów z NS będzie systematycznie wzrastać. Odzwierciedleniem tego jest duże zainteresowanie badaczy problematyką patofizjologii, diagnostyki i leczenia NS, co przekłada się na liczbę publikowanych badań naukowych. Wyniki tych badań nie zawsze mają swoje potwierdzenie w praktyce...

Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron

Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron

W świetle aktualnej wiedzy, u podstaw rozwoju niewydolności serca (heart failure, HF) leży koncepcja neurohormonalna. Zakłada ona nadmierną aktywację układów współczulnego i renina-angiotensyna-aldosteron (renin-angiotensin-aldosterone, RAA) oraz wzrost sekrecji wazopresyny, endoteliny i peptydów natriuretycznych...

Możliwości optymalizacji terapii hipotensyjnej w świetle nowych wytycznych PTNT z 2015 roku – przypadki kliniczne

W prezentowanym artykule przedstawiono dwa przypadki kliniczne, ilustrujące możliwość optymalizacji w codziennej praktyce terapii nadciśnienia tętniczego u chorych nieskutecznie dotychczas leczonych dwoma lub trzema lekami hipotensyjnymi. Postępowanie w omawianych przypadkach zostało oparte o najnowsze wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) z 2015 r...

Kobieta ciężarna u lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) występują u 0,2–4% ciężarnych. U kobiet z chorobami serca, śmiertelność matek ocenia się na znacznie wyższą niż w ogólnej populacji ciężarnych. Ryzyko to wydaje się stale rosnąć – w krajach zachodnich choroba serca jest główną przyczyną zgonów matek...