Ciekawe przypadki

Możliwości optymalizacji terapii hipotensyjnej w świetle nowych wytycznych PTNT z 2015 roku – przypadki kliniczne

Możliwości optymalizacji terapii hipotensyjnej w świetle nowych wytycznych PTNT z 2015 roku – przypadki kliniczne

W prezentowanym artykule przedstawiono dwa przypadki kliniczne, ilustrujące możliwość optymalizacji w codziennej praktyce terapii nadciśnienia tętniczego u chorych nieskutecznie dotychczas leczonych dwoma lub trzema lekami hipotensyjnymi. Postępowanie w omawianych przypadkach zostało oparte o najnowsze wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) z 2015 r...

Kobieta ciężarna u lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Kobieta ciężarna u lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) występują u 0,2–4% ciężarnych. U kobiet z chorobami serca, śmiertelność matek ocenia się na znacznie wyższą niż w ogólnej populacji ciężarnych. Ryzyko to wydaje się stale rosnąć – w krajach zachodnich choroba serca jest główną przyczyną zgonów matek...

Pacjent po ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca – zasady opieki ambulatoryjnej

Pacjent po ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca – zasady opieki ambulatoryjnej

comment 1

Wraz ze wzrostem dostępności inwazyjnych metod leczenia zaburzeń rytmu serca z roku na rok mamy styczność z coraz większą liczbą pacjentów po zabiegach ablacji. Mimo to ablacja podłoża zaburzeń rytmu serca wciąż jest klasyfikowana jako świadczenie wysokospecjalistyczne, co może stanowić barierę podczas kontynuacji leczenia u lekarza Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej lub Podstawowej Opieki Zdrowotnej...

Pacjent po zabiegu przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej

Pacjent po zabiegu przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej

Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (transcatheter aortic valve implantation, TAVI) stanowi alternatywną, mało inwazyjną metodę leczenia ciężkiej objawowej stenozy aortalnej (aortic stenosis, AS) u pacjentów wysokiego ryzyka operacyjnego. Od końca 2009 r. zabiegowi zostało poddanych w Polsce ok. 1500 chorych w kilkunastu ośrodkach na terenie całego kraju...

Pacjent po infekcyjnym zapaleniu wsierdzia

Pacjent po infekcyjnym zapaleniu wsierdzia

Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) stanowi proces zapalny, który obejmuje wsierdzie, dotyczy zastawek serca własnych lub sztucznych, dużych naczyń krwionośnych oraz ciał obcych znajdujących się w sercu (np. elektrod endokawitarnych). Głównymi czynnikami ryzyka są: obecność wad wrodzonych lub nabytych zastawek, obecność sztucznych zastawek, infekcje krwiopochodne, stosowanie narkotyków dożylnych...

Pacjent ze wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Pacjent ze wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Implantowalny kardiowerter-defibrylator (implantable cardioverter-defibrillator, ICD) to jedno z urządzeń do elektroterapii serca. W skład wszczepionego układu wchodzi generator impulsów (metalowe urządzenie, zwykle wielkości 2 pudełek zapałek, zawierające baterię i układy elektroniczne) i przynajmniej jedna elektroda...

Pacjent ze wszczepionym stymulatorem serca

Pacjent ze wszczepionym stymulatorem serca

Tylko w 2012 r. wszczepiono w Polsce blisko 24,5 tys. stymulatorów serca. Chory ze stymulatorem może znaleźć się pod opieką każdego lekarza, bez względu na specjalizację. Szczególnie istotna jest jednak właściwa współpraca lekarza rodzinnego z kardiologiem, ponieważ to z tą grupą lekarzy najczęściej stykają się chorzy i to oni kierują pacjenta do specjalisty w przypadku podejrzenia nieprawidłowości pracy układu stymulującego serce...

Pacjent z migotaniem przedsionków przyjmujący nowe doustne antykoagulanty

Pacjent z migotaniem przedsionków przyjmujący nowe doustne antykoagulanty

Migotanie przedsionków (AF) jest jedną z najczęściej występujących arytmii, która obejmuje 1–2% populacji ogólnej. Stanowi niewątpliwie jeden z głównych czynników ryzyka wystąpienia udaru mózgu, który często kończy się zgonem lub niepełnosprawnością...

Pacjent z niewydolnością serca

Pacjent z niewydolnością serca

Niewydolność serca (NS) można zdefiniować jako zespół typowych objawów podmiotowych i przedmiotowych wynikających z nieprawidłowości budowy i czynności serca, która powoduje niezdolność serca do dostarczania tlenu w ilości pokrywającej zapotrzebowanie metaboliczne tkanek, pomimo prawidłowych ciśnień napełniania...

Pacjent po ostrym zespole wieńcowym leczonym inwazyjnie

Pacjent po ostrym zespole wieńcowym leczonym inwazyjnie

Choroba niedokrwienna serca jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce i wciąż wykazuje tendencję wzrostową. Jest to związane ze znacznym rozpowszechnieniem czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz znamiennym starzeniem się populacji. Liczba osób hospitalizowanych z powodu zawału serca w 2012 r. wynosiła 79,4 tys...

Nadciśnienie może nasilać neurotyzm

Wysokie ciśnienie tętnicze, szczególnie rozkurczowe, z dużym prawdopodobieństwem przyczynia się do rozwoju neurotyzmu. Ta cecha osobowości wiąże się z podatnością na negatywne emocje i sprzyja zaburzeniom nastroju.