Standardy i wytyczne

Diagnostyka obrazowa niewydolności serca

Diagnostyka obrazowa niewydolności serca

Niewydolność serca (heart failure, HF) to złożona jednostka chorobowa, której podłożem jest defekt strukturalny lub czynnościowy serca, prowadzący do upośledzenia funkcji serca jako pompy i zmniejszenia perfuzji tkankowej...

Stany nagłe i pilne w nadciśnieniu tętniczym

Stany nagłe i pilne w nadciśnieniu tętniczym

Częstość występowania nadciśnienia tętniczego (NT) w ogólnej populacji ocenia się na 30–40%. Na podstawie badania NATPOL 2011 i POLSENIOR szacuje się, że w Polsce ok. 9 mln osób w wieku 18–79 lat i ok. 1 mln po 80. roku życia ma NT...

Oporne nadciśnienie tętnicze – postępowanie zgodne z obowiązującymi wytycznymi

Oporne nadciśnienie tętnicze – postępowanie zgodne z obowiązującymi wytycznymi

Na przestrzeni ostatnich kilku lat przedmiotem zainteresowania stało się zagadnienie opornego nadciśnienia tętniczego. Związane jest to z faktem, że oporne nadciśnienie tętnicze nie jest rzadkim problemem klinicznym (metaanaliza badań wskazała, że problem ten dotyczy 13,7% chorych na nadciśnienie tętnicze)...

Antagoniści receptora angiotensyny II w terapii nadciśnienia tętniczego – optymalny wybór zgodny z wytycznymi oraz oczekiwaniami chorego

Antagoniści receptora angiotensyny II w terapii nadciśnienia tętniczego – optymalny wybór zgodny z wytycznymi oraz oczekiwaniami chorego

Antagoniści receptora angiotensyny II – sartany – stanowią uznaną, jedną z 5 podstawowych grup leków hipotensyjnych stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego. W szeregu badań klinicznych wykazano, że ta grupa leków nie tylko jest skuteczna hipotensyjnie, ale także dla tej klasy leków wykazano korzyści wyrażające się zmniejszeniem ryzyka sercowo-naczyniowego...

Pacjenci z nabytymi zastawkowymi wadami serca w praktyce ambulatoryjnej – zasady kwalifikacji do leczenia operacyjnego. Ambulatoryjna opieka nad dorosłymi pacjentami z wrodzonymi wadami serca

Pacjenci z nabytymi zastawkowymi wadami serca w praktyce ambulatoryjnej – zasady kwalifikacji do leczenia operacyjnego. Ambulatoryjna opieka nad dorosłymi pacjentami z wrodzonymi wadami serca

Nabyte zastawkowe wady serca nie występują tak często, jak choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze czy niewydolność serca. Jednak podejmowanie decyzji terapeutycznych jest trudne, ponieważ wady nabyte częściej są rozpoznawane u osób starszych, z chorobami współistniejącymi, a przez to obarczonych wyższym ryzykiem operacyjnym...

Pacjenci leczeni w poradni kardiologicznej – podstawowe zagadnienia

Pacjenci leczeni w poradni kardiologicznej – podstawowe zagadnienia

comment 1

Duże ośrodki kardiologiczne w Polsce zapewniają swoim pacjentom wysokospecjalistyczną opiekę w sprofilowanych poradniach ukierunkowanych na daną jednostkę chorobową, jednak większość chorych trafia do ogólnych poradni kardiologicznych, w których lekarz kardiolog powinien zapewnić opiekę pacjentom z różnorodnymi, często współistniejącymi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego...

Zasady współpracy lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z oddziałem kardiologii

Zasady współpracy lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z oddziałem kardiologii

Prawidłowa współpraca pomiędzy opieką ambulatoryjną a leczeniem szpitalnym jest jednym z podstawowych elementów kompleksowej opieki zdrowotnej. Z jednej strony powinna ona zapewniać swobodny dostęp do usług świadczonych w ramach opieki ambulatoryjnej, a z drugiej w miarę potrzeby umożliwiać hospitalizację, podczas której w pełni powinno się wykorzystać wcześniej zebrane informacje o pacjencie...

Zasady współpracy lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Zasady współpracy lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej

comment 1

Choroby układu krążenia nazywamy „epidemią” XXI wieku. Obecnie stanowią one w przybliżeniu 46% przyczyn zgonów w Polsce, najczęstszą przyczynę zgonów ogółem i u osób po 65. roku życia, a drugą co do częstości w przedziale wiekowym 25–64 lata. Obserwowane od lat 90. XX wieku wydłużanie życia ludności Polski wiąże się głównie ze spadkiem umieralności z powodu chorób sercowo-naczyniowych...

Zasady leczenia cukrzycy w ostrych zespołach wieńcowych i u pacjenta kardiologicznego w okresie okołozabiegowym

Zasady leczenia cukrzycy w ostrych zespołach wieńcowych i u pacjenta kardiologicznego w okresie okołozabiegowym

Utrzymujący się od końca XX wieku ogólnoświatowy trend narastającej zapadalności i chorobowości na cukrzycę stanowi ogromny problem zdrowotny i ekonomiczny. Według danych Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (International Diabetes Federation, IDF) w 2011 r. na świecie liczba osób chorujących na cukrzycę wyniosła 366 mln i może ona wzrosnąć do 552 mln w 2030 r....

Anestezjologiczna kwalifikacja do zabiegów operacyjnych u chorych kardiologicznych

Anestezjologiczna kwalifikacja do zabiegów operacyjnych u chorych kardiologicznych

Znieczulenie pacjenta do operacji chirurgicznych jest zawsze związane z potencjalnym ryzykiem wystąpienia powikłań w okresie okołooperacyjnym. Anestezja jest konieczna do przeprowadzenia operacji, jest częścią procesu terapeutycznego i chociaż sama nie ma charakteru leczniczego, to może w zasadniczy sposób wpływać na bezpieczeństwo i komfort pacjenta...

Inne stany kardiologiczne i niekardiologiczne w okresie okołozabiegowym: nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie płucne, przewlekła niewydolność serca, wszczepiony układ stymulujący serce lub kardiowerter-defibrylator, otyłość olbrzymia

Inne stany kardiologiczne i niekardiologiczne w okresie okołozabiegowym: nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie płucne, przewlekła niewydolność serca, wszczepiony układ stymulujący serce lub kardiowerter-defibrylator, otyłość olbrzymia

Wiele stanów kardiologicznych i niekardiologicznych w okresie okołozabiegowym, w tym nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie płucne, przewlekła niewydolność serca, wszczepiony układ stymulujacy serce lub kardiowerter-defibrylator, otyłość olbrzymia, z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych wymagają indywidualnego podejścia do pacjenta oraz dokładnej ocena ryzyka przed-, śród- i pooperacyjnego.

Postępowanie w okresie okołozabiegowym u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych

Postępowanie w okresie okołozabiegowym u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych

Choroby tętnic obwodowych (peripheral artery disease, PAD) są szeroko rozpowszechnione i występują u ponad 12% społeczeństwa, a wedle niektórych szacunków nawet u 20% osób powyżej 70. roku życia oraz u jednej z trzech powyżej 50. roku życia chorujących na cukrzycę. Dlatego prawdopodobieństwo, że osoba wymagająca interwencji chirurgicznej może mieć PAD jest wysokie...

Postępowanie w okresie okołozabiegowym u chorego z zastawkową wadą serca lub po wszczepieniu sztucznej zastawki serca. Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Postępowanie w okresie okołozabiegowym u chorego z zastawkową wadą serca lub po wszczepieniu sztucznej zastawki serca. Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Postępowanie z pacjentem z istotną wadą zastawkową serca czy też sztuczną zastawką przed planowaną operacją niekardiologiczną jest wyzwaniem nie tylko dla internistów i kardiologów, ale również dla anestezjologów i lekarzy specjalizacji zabiegowych, którzy w tym okresie troszczą się o zdrowie pacjenta. W przypadku chorego z ciężką wadą zastawkową tak lekarz, jak i pacjent stają przed koniecznością przeanalizowania potencjalnego ryzyka planowanej operacji niekardiologicznej oraz korzyści, jakie chory może odnieść z proponowanych procedur oraz podjęcia decyzji najkorzystniejszych dla niego...

Postępowanie w okresie okołozabiegowym u chorego ze stabilną chorobą wieńcową i po przebytym ostrym zespole wieńcowym

Postępowanie w okresie okołozabiegowym u chorego ze stabilną chorobą wieńcową i po przebytym ostrym zespole wieńcowym

Naturalną konsekwencją starzenia się populacji oraz rozwoju chirurgicznych metod leczenia jest wzrastający odsetek pacjentów starszych i bardziej obciążonych, którzy będą kwalifikowani do różnych procedur zabiegowych. Pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową oraz po przebytych ostrych zespołach wieńcowych (OZW) stanowią tym samym dużą grupę chorych, której przedoperacyjna ocena kardiologiczna należy do zadań każdego klinicysty...

Postępowanie w okresie okołozabiegowym u chorego po przebytej ostrej zatorowości płucnej i/lub zakrzepicy żył głębokich

Postępowanie w okresie okołozabiegowym u chorego po przebytej ostrej zatorowości płucnej i/lub zakrzepicy żył głębokich

Opierając się na danych światowych, można przypuszczać, że w Polsce rocznie ok. 55 tys. osób choruje na zakrzepicę żył głębokich (ZŻG), a 35 tys. na zatorowość płucną (ZP). Średnia wieku pacjentów z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową (ŻChZZ) to ok. 65 lat. Zapadalność na ZP i ZŻG oraz częstość zabiegów rośnie wraz z wiekiem i staje się istotnym problemem w starzejącym się społeczeństwie...

Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w okresie okołooperacyjnym

Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w okresie okołooperacyjnym

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ) obejmuje zakrzepicę żył głębokich (ZŻG) i jej najgroźniejsze powikłanie – zatorowość płucną (ZP). W ZŻG powstają zakrzepy w układzie żył głębokich, najczęściej w kończynach dolnych. Zatorowość płucna to nagłe zamknięcie lub zwężenie tętnicy płucnej lub części jej rozgałęzień przez materiał zatorowy...

Postępowanie w przewlekłym migotaniu przedsionków w codziennej praktyce lekarskiej

Postępowanie w przewlekłym migotaniu przedsionków w codziennej praktyce lekarskiej

Migotanie przedsionków (AF) jest najczęstszą trwałą arytmią w populacji dorosłych. Jego rozpowszechnienie w tej grupie sięga 2% i rośnie z uwagi na starzenie się społeczeństwa. Głównymi przyczynami AF są: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, wady serca, niewydolność serca, nadczynność tarczycy, choroby układu oddechowego, zatorowość płucna...

Ostre zespoły wieńcowe – diagnostyka i leczenie

Ostre zespoły wieńcowe – diagnostyka i leczenie

Określenie „ostry zespół wieńcowy” (OZW) jest rozpoznaniem roboczym i dopiero obserwacja chorego oraz ocena wskaźników nekrotycznych pozwala na postawienia diagnozy końcowej. Przydatne w tym względzie jest wyodrębnienie...

Możliwości optymalizacji terapii hipotensyjnej w świetle nowych wytycznych PTNT z 2015 roku – przypadki kliniczne

W prezentowanym artykule przedstawiono dwa przypadki kliniczne, ilustrujące możliwość optymalizacji w codziennej praktyce terapii nadciśnienia tętniczego u chorych nieskutecznie dotychczas leczonych dwoma lub trzema lekami hipotensyjnymi. Postępowanie w omawianych przypadkach zostało oparte o najnowsze wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) z 2015 r...

Kobieta ciężarna u lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) występują u 0,2–4% ciężarnych. U kobiet z chorobami serca, śmiertelność matek ocenia się na znacznie wyższą niż w ogólnej populacji ciężarnych. Ryzyko to wydaje się stale rosnąć – w krajach zachodnich choroba serca jest główną przyczyną zgonów matek...