Artykuły

Nowe zasady prowadzenia list kolejkowych od stycznia 2015 r.

Nowe zasady prowadzenia list kolejkowych od stycznia 2015 r.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. zmieniają się zasady prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia. Celem zmian ma być wyeliminowanie problemu podwójnego lub wielokrotnego wpisywania się na listy oczekujących przez pacjentów. Na ile problem ten rzeczywiście jest lub raczej był istotny czas pokaże, ze względu na brak jakichkolwiek statystyk prowadzonych przez jednostki ochrony zdrowia, skala problemu i przyczyny zmian nie były znane...

Finansowanie remontów i inwestycji w podmiotach leczniczych

Finansowanie remontów i inwestycji w podmiotach leczniczych

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem m.in. na: 1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań; 2) remonty; 3) inne niż określone...

Leczenie za granicą od 2015 r.

Leczenie za granicą od 2015 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca z istotnym (ponad rocznym) opóźnieniem dokonał implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej...

Antagoniści aldosteronu w terapii opornego nadciśnienia tętniczego

Antagoniści aldosteronu w terapii opornego nadciśnienia tętniczego

Oporne nadciśnienie tętnicze stanowi ważny problem kliniczny ze względu na stosunkowo wysoką częstość występowania w populacji chorych na nadciśnienie tętnicze, konieczność przeprowadzenia właściwej diagnostyki i ustalenia skutecznego postępowania terapeutycznego. Zgodnie z wytycznymi European Society of Hypertension i European Society of Cardiology (ESH/ESC) z 2013 r...

Stopień stosowania się do zaleceń lekarskich przez chorych z nadciśnieniem tętniczym opornym

Stopień stosowania się do zaleceń lekarskich przez chorych z nadciśnieniem tętniczym opornym

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat dokonał się znaczący postęp zarówno w metodach diagnostycznych, jak i sposobach leczenia nadciśnienia tętniczego, jednak nadal u zbyt dużego odsetka chorych nie są osiągane docelowe wartości ciśnienia tętniczego. Ogólnopolskie badanie rozpowszechnienia i kontroli czynników ryzyka chorób serca w Polsce...

Używanie prywatnych leków w publicznych szpitalach

Używanie prywatnych leków w publicznych szpitalach

comment 7

Zgodnie z art. 35 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego zapewnia się bezpłatnie leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia. Przez wiele lat NFZ uznawał, że przepis ten nakłada na podmiot leczniczy obowiązek finansowania leków podawanych świadczeniobiorcy niezależnie od przyczyny hospitalizacji...

Zasady potrącania kar umownych przez NFZ z należności kontraktowych

Zasady potrącania kar umownych przez NFZ z należności kontraktowych

Zgodnie z § 28 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku wyczerpania procedury odwoławczej przez świadczeniodawcę, oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu przysługuje prawo do dokonania potrącenia nienależnie przekazanych środków wraz z odsetkami ustawowymi z należności przysługującej świadczeniodawcy. Odsetki ustawowe nie przysługują Funduszowi za okres od dnia, w którym upłynął termin określony w ustawie do rozpatrzenia zażalenia na czynności dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, do dnia jego rozpatrzenia...

Zamówienie usług medycznych

Zamówienie usług medycznych

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, podmiot leczniczy spełniający przesłanki określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych, zwany dalej „udzielającym zamówienia”, może udzielić zamówienia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych...

Reklama w szpitalu

Reklama w szpitalu

Na podstawie art. 13 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych: 1) nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama; 2) może być wykonywana działalność inna niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia. Właśnie wskazanie, iż ustawa o działalności leczniczej pozwala na wykonywanie innej działalności gospodarczej...

Nadciśnienie i choroba wieńcowa –  proste rozwiązanie trudnego problemu

Nadciśnienie i choroba wieńcowa – proste rozwiązanie trudnego problemu

Choroba niedokrwienna serca to jedne z najpoważniejszych wyzwań obecnej medycyny. Pomimo powszechnej dostępności leków stosowanych w terapii stabilnej choroby wieńcowej skuteczne leczenie jest trudne. Osiągnięcie założeń terapeutycznych jest jednak problematyczne, kiedy pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarskich. Aktualne wytyczne zachęcają do stosowania preparatów złożonych jako terapii prostszej i bardziej przyjaznej pacjentowi.

Praktyczne możliwości stosowania sartanów w terapii nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESH/ESC z 2013 r. – przypadki kliniczne

Praktyczne możliwości stosowania sartanów w terapii nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESH/ESC z 2013 r. – przypadki kliniczne

W prezentowanym artykule przedstawiono dwa przypadki kliniczne, ilustrujące możliwość zastosowania antagonistów receptora angiotensyny II w codziennej terapii nadciśnienia tętniczego. Postępowanie w omawianych przypadkach zostało oparte o najnowsze wytyczne European Society of Hypertension i European Society of Cardiology (ESH/ESC) z 2013 r. ...

Leczenie opornego nadciśnienia tętniczego – odnerwienie tętnicy nerkowej

Leczenie opornego nadciśnienia tętniczego – odnerwienie tętnicy nerkowej

Nadciśnienie tętnicze jest jednym z głównych współczesnych problemów zdrowotnych i dotyczy ponad 1/4 osób dorosłych w społeczeństwach rozwiniętych. Szacuje się, że ok. 6% wszystkich zgonów jest spowodowanych powikłaniami związanymi z nadciśnieniem tętniczym (1), ponieważ ma ono bezpośredni związek z ryzykiem wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych jak udar mózgu czy ostry zespół wieńcowy...

Pacjenci wysokiego ryzyka incydentu wieńcowego z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą oraz przewlekłą niewydolnością nerek

Pacjenci wysokiego ryzyka incydentu wieńcowego z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą oraz przewlekłą niewydolnością nerek

comment 1

Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, w tym ostrego zespołu wieńcowego i niewydolności serca. Schorzenia te są główną przyczyną zgonów zarówno w Polsce, jak i w Europie. Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze prowadzi do zmian w układzie krążenia, m.in. upośledza czynność śródbłonka i powoduje niekorzystną przebudowę ścian naczyń, co pociąga za sobą zmniejszenie ich podatności i przyspiesza rozwój miażdżycy...

Niska jakość snu a oporne nadciśnienie tętnicze

Niska jakość snu a oporne nadciśnienie tętnicze

Celem poniższej pracy była analiza częstości oraz cech niskiej jakości snu u chorych zgłaszających się po raz pierwszy do Poradni Nadciśnienia Tętniczego, a także zbadanie, czy oporne nadciśnienie tętnicze związane jest z niską jakością oraz krótkim czasem trwania snu...

Leczenie nadciśnienia tętniczego w ciąży

Leczenie nadciśnienia tętniczego w ciąży

Nadciśnienie tętnicze jest najczęściej rozpoznawaną chorobą u kobiet w ciąży. Schorzenia przebiegające z podwyższonym ciśnieniem tętniczym stanowią obecnie główną przyczynę zgonów ciężarnych oraz powikłań okołoporodowych u płodu. U kobiet w ciąży z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym istnieje znamiennie większe prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań w postaci przedwczesnego oddzielenia łożyska, zespołu rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego oraz niewydolności wątroby i nerek...

Wartość diagnostyczna testów serologicznych u chorych ze skurczową nie-niedokrwienną niewydolnością serca i zakażeniem parwowirusem B19

Wartość diagnostyczna testów serologicznych u chorych ze skurczową nie-niedokrwienną niewydolnością serca i zakażeniem parwowirusem B19

W związku ze wzrostem udokumentowanej liczby przypadków zapalenia mięśnia sercowego o etiologii wirusowej, diagnostyka tej choroby stanowi jedno z największych wyzwań współczesnej kardiologii. Celem niniejszej retrospektywnej analizy było określenie przydatności wirusowych testów serologicznych u pacjentów ze skurczową nie-niedokrwienną niewydolnością serca i potwierdzoną w badaniu PCR obecnością parwowirusa B19 (PVB-19) w wycinkach mięśnia sercowego.