Artykuły

Rozpoznanie niewydolności serca. Znaczenie badania klinicznego

Rozpoznanie niewydolności serca. Znaczenie badania klinicznego

Niewydolność serca (NS) jest zespołem objawów spowodowanym nieadekwatnym przepływem krwi w stosunku do zapotrzebowania organizmu. Dolegliwości zgłaszane przez pacjentów, jak i nieprawidłowości, które możemy stwierdzić w badaniu przedmiotowym, są w tej jednostce chorobowej stosunkowo różnorodne i nie zawsze specyficzne. Ich charakter zależy od komory serca najsilniej dotkniętej procesem chorobowym...

Diagnostyka i leczenie nadciśnienia w ciąży – co nas zaskakuje

Diagnostyka i leczenie nadciśnienia w ciąży – co nas zaskakuje

Nadciśnienie tętnicze w ciąży stanowi istotny problem kliniczny, występuje w 7–15% wszystkich ciąż i w krajach rozwiniętych jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności matek i płodów. Według raportów z Wielkiej Brytanii, 5% przyjęć ciężarnych do oddziałów intensywnej terapii było powodowanych powikłaniami nadciśnienia tętniczego, w tym stanem przedrzucawkowym, stanowiąc drugą po powikłaniach septycznych przyczynę śmiertelności matek...

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – problemy diagnostyczne i kontrowersje terapeutyczne

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – problemy diagnostyczne i kontrowersje terapeutyczne

W wieku rozwojowym nadciśnienie tętnicze wtórne stanowi główną przyczynę nadciśnienia tętniczego (NT) u dzieci młodszych. Jeszcze do niedawna uznawano, że NT wtórne jest główną postacią NT w całym wieku rozwojowym i mniejsze znaczenie nadawano nadciśnieniu tętniczemu pierwotnemu (NTP). Jednak w ostatnich dwóch dekadach zaobserwowano istotną zmianę epidemiologii i etiologii NT u dzieci i młodzieży...

Nadciśnienie tętnicze a udar mózgu

Nadciśnienie tętnicze a udar mózgu

Zapadalność na udar mózgu stale rośnie na świecie, co jest związane z wydłużającą się średnią życia mieszkańców Ziemi. Mimo postępu w leczeniu udaru, śmiertelność w okresie jednego roku po jego wystąpieniu sięga nadal 30%...

Nadciśnienie tętnicze u chorych z autosomalnie dominującą wielotorbielowatością nerek – epidemiologia, patogeneza i leczenie

Nadciśnienie tętnicze u chorych z autosomalnie dominującą wielotorbielowatością nerek – epidemiologia, patogeneza i leczenie

Autosomalnie dominująca wielotorbielowatość nerek (autosomal dominant polycystic kidney disease, ADPKD) jest najczęstszą genetycznie uwarunkowaną chorobą nerek i jednocześnie jedną z najczęściej występujących chorób o charakterze dziedzicznym. Częstość występowania ADPKD w populacji ogólnej szacuje się na 1:400 do 1:1000 przypadków żywych urodzeń...

Leczenie miażdżycowego zwężenia tętnicy nerkowej po badaniu CORAL

Leczenie miażdżycowego zwężenia tętnicy nerkowej po badaniu CORAL

Nadciśnienie tętnicze wywołane zwężeniem tętnicy nerkowej (ZTN) jest jedną z postaci wtórnego nadciśnienia tętniczego spowodowanego nadmiernym wydzielaniem reniny przez niedokrwioną nerkę. Istotne ZTN, przekraczające 60–70% średnicy światła naczynia w badaniach obrazowych, może prowadzić do rozwoju nadciśnienia tętniczego i może być przyczyną nefropatii niedokrwiennej...

Przewlekła niewydolność serca jako coraz częstszy problem w codziennej praktyce lekarskiej

Przewlekła niewydolność serca jako coraz częstszy problem w codziennej praktyce lekarskiej

Niewydolność serca (heart failure, HF) jest zespołem objawów wynikającym ze strukturalnego i czynnościowego uszkodzenia mięśnia sercowego, który w efekcie prowadzi do nieadekwatnego w stosunku do zapotrzebowania przepływu krwi w organizmie. Już dziś forma przewlekła tej jednostki chorobowej (CHF [chronic heart failure]) dotyka ok. 1–2% dorosłej populacji, a wśród osób powyżej 70. roku życia ponad 10%...

Badania w poradni kardiologicznej

Badania w poradni kardiologicznej

Współczesna opieka kardiologiczna kładzie coraz większy nacisk na opiekę ambulatoryjną nad pacjentem. Poradnia kardiologiczna z jednej strony może stanowić pierwszy punkt diagnostyki dla osób z podejrzeniem stabilnej choroby wieńcowej, a z drugiej powinna zapewnić ciągłość i wielokierunkowość terapii pacjentów uprzednio leczonych w ramach szpitalnych oddziałów kardiologicznych...

Antagoniści aldosteronu w terapii opornego nadciśnienia tętniczego

Antagoniści aldosteronu w terapii opornego nadciśnienia tętniczego

Oporne nadciśnienie tętnicze stanowi ważny problem kliniczny ze względu na stosunkowo wysoką częstość występowania w populacji chorych na nadciśnienie tętnicze, konieczność przeprowadzenia właściwej diagnostyki i ustalenia skutecznego postępowania terapeutycznego. Zgodnie z wytycznymi European Society of Hypertension i European Society of Cardiology (ESH/ESC) z 2013 r...

Stopień stosowania się do zaleceń lekarskich przez chorych z nadciśnieniem tętniczym opornym

Stopień stosowania się do zaleceń lekarskich przez chorych z nadciśnieniem tętniczym opornym

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat dokonał się znaczący postęp zarówno w metodach diagnostycznych, jak i sposobach leczenia nadciśnienia tętniczego, jednak nadal u zbyt dużego odsetka chorych nie są osiągane docelowe wartości ciśnienia tętniczego. Ogólnopolskie badanie rozpowszechnienia i kontroli czynników ryzyka chorób serca w Polsce...

Praktyczne możliwości stosowania sartanów w terapii nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESH/ESC z 2013 r. – przypadki kliniczne

Praktyczne możliwości stosowania sartanów w terapii nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESH/ESC z 2013 r. – przypadki kliniczne

W prezentowanym artykule przedstawiono dwa przypadki kliniczne, ilustrujące możliwość zastosowania antagonistów receptora angiotensyny II w codziennej terapii nadciśnienia tętniczego. Postępowanie w omawianych przypadkach zostało oparte o najnowsze wytyczne European Society of Hypertension i European Society of Cardiology (ESH/ESC) z 2013 r. ...

Leczenie opornego nadciśnienia tętniczego – odnerwienie tętnicy nerkowej

Leczenie opornego nadciśnienia tętniczego – odnerwienie tętnicy nerkowej

Nadciśnienie tętnicze jest jednym z głównych współczesnych problemów zdrowotnych i dotyczy ponad 1/4 osób dorosłych w społeczeństwach rozwiniętych. Szacuje się, że ok. 6% wszystkich zgonów jest spowodowanych powikłaniami związanymi z nadciśnieniem tętniczym (1), ponieważ ma ono bezpośredni związek z ryzykiem wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych jak udar mózgu czy ostry zespół wieńcowy...

Pacjenci wysokiego ryzyka incydentu wieńcowego z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą oraz przewlekłą niewydolnością nerek

Pacjenci wysokiego ryzyka incydentu wieńcowego z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą oraz przewlekłą niewydolnością nerek

comment 1

Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, w tym ostrego zespołu wieńcowego i niewydolności serca. Schorzenia te są główną przyczyną zgonów zarówno w Polsce, jak i w Europie. Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze prowadzi do zmian w układzie krążenia, m.in. upośledza czynność śródbłonka i powoduje niekorzystną przebudowę ścian naczyń, co pociąga za sobą zmniejszenie ich podatności i przyspiesza rozwój miażdżycy...

Leczenie nadciśnienia tętniczego w ciąży

Leczenie nadciśnienia tętniczego w ciąży

Nadciśnienie tętnicze jest najczęściej rozpoznawaną chorobą u kobiet w ciąży. Schorzenia przebiegające z podwyższonym ciśnieniem tętniczym stanowią obecnie główną przyczynę zgonów ciężarnych oraz powikłań okołoporodowych u płodu. U kobiet w ciąży z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym istnieje znamiennie większe prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań w postaci przedwczesnego oddzielenia łożyska, zespołu rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego oraz niewydolności wątroby i nerek...

Wartość diagnostyczna testów serologicznych u chorych ze skurczową nie-niedokrwienną niewydolnością serca i zakażeniem parwowirusem B19

Wartość diagnostyczna testów serologicznych u chorych ze skurczową nie-niedokrwienną niewydolnością serca i zakażeniem parwowirusem B19

W związku ze wzrostem udokumentowanej liczby przypadków zapalenia mięśnia sercowego o etiologii wirusowej, diagnostyka tej choroby stanowi jedno z największych wyzwań współczesnej kardiologii. Celem niniejszej retrospektywnej analizy było określenie przydatności wirusowych testów serologicznych u pacjentów ze skurczową nie-niedokrwienną niewydolnością serca i potwierdzoną w badaniu PCR obecnością parwowirusa B19 (PVB-19) w wycinkach mięśnia sercowego.

Farmakologiczne strategie redukcji ryzyka okołooperacyjnego

Farmakologiczne strategie redukcji ryzyka okołooperacyjnego

Zabieg operacyjny i towarzyszące mu znieczulenie są czynnikami mogącymi zachwiać istniejącą w organizmie równowagę, też pomiędzy zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen a jego podażą, co prowadzi do licznych, często bardzo poważnych następstw. Należy tu wymienić zaostrzenie choroby wieńcowej, zawał serca, a także zaostrzenie rozpoznanej uprzednio niewydolności serca, pogorszenie kontroli ciśnienia tętniczego oraz wystąpienie zaburzeń rytmu serca...